Home > Actueel > Vergaderagenda

De agenda geeft een samenvatting van de onderwerpen die in de vergadering aan de orde zullen worden gesteld. Als iemand van de aanwezigen meent dat er meer onderwerpen zijn die moeten worden besproken, dan kan men vragen de agenda aan te vullen. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.

De agenda behoeft er niet steeds hetzelfde uit te zien, maar is voor een deel afhankelijk van zaken die in de buurt spelen.

Bij een volgend agendapunt worden de notulen aan de orde gesteld.

Deze notulen vormen een geheugensteun voor wat er de voorgaande vergaderingen is besproken; de notulen van de opeenvolgende vergaderingen geven een beeld van de onderwerpen waarmee de Bewonersorganisatie zich bezig heeft gehouden.

In elke vergadering wordt afgesproken wie bepaalde activiteiten op zich neemt; dit wordt vastgelegd in een zogenaamde activiteitenlijst.

Deze lijst wordt aan de orde gesteld om na te gaan of iemand de opgenomen taak heeft uitgevoerd en wat het resultaat is geweest; zonodig wordt deze lijst aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

Hierna volgen mededelingen van het Bestuur, de Wijkagent en van medewerkers van de Stichting Welzijn Rijswijk.

Bij het volgende agendapunt “Projecten Muziekbuurt” komen zaken aan de orde die van belang zijn voor onze buurt en de moeite waard zijn om diepergaand te bespreken.

Zo komen bij het onderdeel “Bewonersorganisatie” aan de orde de Wijkkrant, met name de inhoud en de datum van verschijnen en het bezorgen in de Muziekbuurt, vervolgens de Website met de opbouw en de te plaatsen artikelen. Afhankelijk wat er speelt komen er nog meer onderwerpen aan de orde; zo is in de jaren 2010 en 2011 veel aandacht besteed aan de opbouw van de Bewonersorganisatie.

Met het laatste samenhangend is het Wijkprogramma, dat is opgebouwd door medewerkers van de Gemeente, Stichting Welzijn Rijswijk, de Woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes; dit alles in overleg met het Dagelijks Bestuur van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt en de Wijkagent.

Bij het volgende punt wordt de voortgang van het Project Brede School besproken. In de ‘Brede School’ komen behalve de onderwijsvoorzieningen ook ruimte voor buitenschoolse activiteiten. Het wordt een complex geheel, ook met voorzieningen voor de bewoners van de Muziekbuurt.

Het Project Prinses Beatrixlaan heeft veel aandacht gevraagd van onze Bewonersorganisatie. Er is door ons commentaar geleverd op de door de Gemeente met subsidie van het Stadsgewest Haaglanden uitgevoerde Haalbaarheidsstudie en is door ons bij de Gemeente een tegenvoorstel ingediend en in de Gemeenteraad verdedigd. Na een positieve uitslag van MIRT-verkenning Haaglanden zal verder worden gewerkt aan een ontwerp voor de tunnel en de bijkomende bouwwerken.

Tenslotte wordt de Rondvraag aan de orde gesteld, waarvan meestal ruim gebruik wordt gemaakt.

Als er tijd over is wordt op het rijtje af gevraagd welke taak men op zich heeft willen nemen, die vervolgens wordt vastgelegd in de activiteitenlijst.

Wij streven er naar de vergadering om 22.00 uur af te sluiten, waarna er nog een gezellig samenzijn is.

Met deze informatie die een toelichting geeft op de Agenda  en tegelijk een idee geeft waar wij mee bezig zijn, hopen wij op een toenemende belangstelling voor onze maandelijkse vergaderingen en een positieve invloed van onze medebewoners op de Muziekbuurt.

Onze Vergaderingen